SamAdvo - Samarbejdende Advokater
Brugernavn:
Adgangskode:

Aktuelt

Kørselsfradrag

Det ligningsmæssige kørselsfradrag for kørsel mellem hjem og arbejde udgør for 2011:
0-24 kilometer: kr. 0,00
25-100 kilometer: kr. 2,00
over 100 kilometer: kr. 1,00


Der findes særlige regler i visse kommuner. Kontakt derfor din kommune og forhør dig herom.

Den skattefri kørselsgodtgørelse udgør:

til og med 20.000 km årligt kr. 3,67 pr. km.
udover 20.000 km årligt kr. 2,00 pr. km.


 

Fri proces

Indtægtsgrænserne for bevilling af fri proces til at føre retssag er for 2011:

Enlige: kr. 275.000,-

Ægtefæller/samlevende: kr. 350.000,-

Tillæg pr. hjemmeboende
barn under 18 år: kr. 48.000,-


 

Børnebidrag

Normalbidraget udgør i 2011 kr. 1.193,- pr. måned.
 

Heraf udgør grundbeløbet kr. 1056,- pr. måned, medens det særlige tillæg udgør kr. 137,-


 

Gaveafgift

Man må hvert år give gaver til børn, stedbørn, børnebørn, forældre m.fl. på kr. 58.700,- (2011), uden at der skal betales gaveafgift.

Herefter skal betales 15% i gaveafgift.
 
For gaver til svigerbørn er grænsen kr. 20.500,. (2008)
 
 

Afgiftsfri gaver

Af gaver, der ligger ud over såkaldte lejlighedsgaver (sædvanlige fødselsdags- og julegaver), skal der betales gaveafgift.

Gaver herudover er dog afgiftsfri mellem ægtefæller / registrerede partnere, men der kræves som absolut
hovedregel, at der oprettes en gaveægtepagt.
 
Ligeledes er gaver til andre nærtstående ud over lejlighedsgaver afgiftsfri, hvis gaverne ikke overstiger
følgende beløb og gives til de nævnte personer:
 
Kr. 58.700,00 (2011), hvis gaven gives til børn / børnebørn / stedbørn og disses afkom, afdødt barns eller stedbarns efterlevende ægtefælle og forældre
personer der har fælles bopæl med gavegiver de sidste 2 år før modtagelsen af gaven, personer der tidligere har haft fælles bopæl med gavegiveren
i en sammenhængende periode på mindst 2 år, og den fælles bopæl er ophørt alene p.g.a. institutionsanbringelse, herunder i en ældrebolig, og
plejebørn der har haft bopæl hos gavegiveren i en sammenhængende periode på mindst 5 år, når opholdet er begyndt inden plejebarnet
fyldte 15 år, og højst én af plejebarnets forældre har haft bopæl hos gavegiveren sammen med plejebarnet.
 

Kr. 20.500,00 (2011), hvis gaven gives til barns eller stedbarns ægtefælle.


 

Dødsboer

Boafgifter:
 
· Der skal ikke betales boafgift, når man arver efter sin ægtefælle/registrerede partner
· Børn, stedbørn, børnebørn m.fl. skal betale 15% i boafgift , af den del af boets nettoformue, der overstiger kr. 264.100,- (2008).
· Andre skal desuden betale en tillægsafgift på 25% af hele boets nettoformue ( dog fratrukket de 15% boafgift).
 
Visse foreninger, institutioner, selskaber m.v., der har et almenvelgørende eller andet almennyttigt
formål er helt fritaget for betaling af boafgift.

 

Dødsboskat.

Dødsboer er fritaget for beskatning, hvis følgende beløbsgrænser kan overholdes:

 
· Bruttoaktiver pr. skæringsdag: Max. kr. 2.509.900,- (2011)
· Nettoformue ved boafslutning: Max. kr. 2.595.100,- (2011)
 
Begge betingelser skal være opfyldt.
 
Hvis boet er skattepligtigt betales boskat med 50% - dog med et fradrag i skatten på kr. 5.200,. pr. måned i boperioden (2011) og
kr. 1.900,- pr. måned i mellemperioden (2011) ( dvs. fra d. 1.1. i dødsåret til og med den måned, hvor dødsfaldet sker.)