SamAdvo - Samarbejdende Advokater
Brugernavn:
Adgangskode:

Egtved

Advokat Claus Sten Rasmussen

 

Møderet for Højesteret, autoriseret bobestyrer
Østergade 1A
6040 Egtved
 
Telefon: 7555 1500
 
 
 
Kontoret er ikke specialiseret men
Hovedområderne er:
 
• Ejendomshandel
• Dødsbobehandling
• Inkasso
• Retsager
• Selskabssager

 Læs mere om hvilke områder vi dækker over...

 

Ansættelsesret

Rådgivning om og udformning af ansættelsesaftaler, bistand ved tvister, herunder retssagsbehandling.

Bobehandling

Likvidation af selskaber, betalingsstandsninger, gælds- og akkordordninger, konkursbehandling.


 

Boligrådgivning

Rådgivning i forbindelse med køb eller salg af fast ejendom.

Dødsbobehandling

Opgørelse og deling af afdøde personers formue foretaget af eller for arvingerne ved privat skifte eller ved bobestyrerskifte.

Andre skifteformer: boudlæg, ægtefælleudlæg, uskiftet bo.Entrepriseret

Byggesager, herunder udformning af og gennemgang af kontrakter, rådgivning ved tvister, førelse af sager for domstolene eller
for Voldgifsretten

Erhvervsretlige forhold

Ved drift af erhvervsvirksomhed rejser der sig mange juridiske spørgsmål og behov for at få lavet forskellige dokumenter.
 
Der er ofte også juridiske spørgsmål og behov for bistand vedrørende selskabsretlige forhold, stiftelse, omdannelse kapitalændring m.v.


 

Erstatningsret

Rådgivning og førelse af sag ved person eller tingsskade.

Familie- og arveret

Rådgivning om formueforholdet mellem ægtefæller, herunder særeje og ægtepagter, samejeoverenskomster, samlivskontrakter, arveforhold og testamenter m.v.


 

Gældssaneringer

Offentlig betalt hjælp til håbløst forgældede personer til betalbar nedsættelse af gældens størrelse.Ansøgningsskemaer på dommerkontorerne.

Incasso

Inddrivelse af udestående fordringer, herunder gennemførelse af tvangsauktioner.


 

Kontrakter

Rådgivning og udformning af aftaler af privat- såvel som erhvervsmæssigt indhold, herunder købekontrakter, ansættelsesaftaler m.v.

Køb og salg af fast ejendom

Fælles gennemgang af købsaftale m.v. rådgivning vedrørende tilstandsrapport, forsikringsforhold, finansiering, udarbejdelse af relevante dokumenter og alle ekspeditioner heraf, herunder tinglysning.


 

Landboret

Rådgivning vedrørende landbrugets retsforhold, også i forbindelse med køb og salg af landbrugsejendom.

Lejeret

Huslejesager, private og erhvervsmæssige, herunder udformning af lejeaftaler, førelse af sager for Huslejenævn og for Boligretten


 

Retssager

Rådgivning og bistand, hvis du enten ønsker at starte en retssag eller hvis du er blevet sagsøgt i en retssag.

Selskabsret

Rådgivning om selskabsretlige forhold, herunder ved stiftelse, omdannelse, kapitalændring, fusion/spaltning, overenskomster mellem aktionærer/anpartshavere.


 

Strafferet

Advokatbistand i forbindelse med politiefterforskning, sigtelse og tiltale samt bistand til forurettede

Testamenter/ægtepagter

Rådgivning om behovet for og indholdet af testamenter og ægtepagter.


 

Virksomhedsoverdragelse

Rådgivning og bistand ved kontraktsudformning m.v. ved køb eller salg af erhvervsvirksomhed.

Ægteskabssager

Repræsentation i sager om separation og skilsmisse, herunder bodeling