SamAdvo - Samarbejdende Advokater
Brugernavn:
Adgangskode:

Forretningsbetingelser


Forretningsbetingelser for Advokat Claus Sten Rasmussen, Østergade 1A, 6040 Egtved:
 
Kontoret kan kontaktes på telefonnummer 75 55 15 00 eller mail: csr@advokategtved.dk

Advokatanpartsselskabets CVR.nr. er: 15187247.

Advokatanpartsselskabet er organiseret som advokatanpartsselskab efter gældende regler og således, at der i klientrelationen er personlig hæftelse.

Advokatanpartsselskabet har klientkonto i Danske Bank, Sydbank og Middelfart Sparekasse.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer.

Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.).

Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål.

Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokat Claus Sten Rasmussen er beskikket af Justisministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Claus Sten Rasmussen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsirking A/S.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Claus Sten Rasmussen, uanset hvor advokatvitksomheden udøves.

Advokatfirmaet er omfattet af Advokatdamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Claus Sten Rasmussen Advokatanpartsselskab kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.


Forretningsbetingelser for Advokatkontoret i Juelsminde v/ advokat Max L. Jepsen, Ringvejen 20, 7130 Juelsminde:

Kontoret kan kontaktes på telefonnr. 75 69 43 11 eller mail: juelsminde@samadvo.dk

Advokatkontoret i Juelsmindes CVR nr. er: 15887990

Advokatkontoret er organiseret i enkeltmandsvirksomhed efter gældende regler, og således der i klientrelationen er personlig hæftelse.
 
Advokatkontoret har klientkonti i Danske Bank, Sydbank og Den Jyske Sparekasse.

I tilfældet af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer.

Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kroner).

Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mill. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.

Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokat Max Lundgaard Jepsen er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Max Lundgaard Jepsen er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Tryg Forsirking A/S.

Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af advokat Max L. Jepsen, uanset hvor advokatvitksomheden udøves.

Advokatkontoret anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokatkontoret er omfattet af Advokatdamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de advokatetiske regler.

De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfølde af en tvist om salær opkrævet af Advokatkontoret i Juelsminde v/ Max L. Jepsen, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.


Generelle oplysninger vedrørende samhandelsvilkår for Samarbejdende Advokater.
Samarbejdende Advokaters forretningsbetingelser gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som vi leverer til klienten, medmindre andet er aftalt.

Forretningsbetingelserne gælder for opgaver, der overlades os fra den 1. januar 2010.

Vi er beskikket af Justitsministeriet i Danmark.


1. Samhandelsvilkår
 

Klienten og vi aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser.
Vi forpligter os til over for klienten at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.
Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.
Vi er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten.
Vi opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst 5 år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.
Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som vi leverer til klienten i forbindelse med sagen, men vi har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.


2. Salær, fakturering og klientmidler
 

Salæret fastsættes med udgangspunkt i arbejdsomfang, herunder tidsforbrug og arbejde uden for normal arbejdstid, den interesse sagen repræsenterer for klienten, værdien af vore ydelser, det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.

Den resterende del forbliver uændret i det pågældende afsnit, dog ændres følgende:

Derfra, hvor der står ”normalt fakturerer vi kvartalsvis bagud etc.” ændres således:

Vi fakturerer sædvanligvis kvartalsvis bagud - men kræver dog af og til, afhængig af opgavens karakter forudbetaling, herunder af større eksterne omkostninger.


Betalingsbetingelserne fremgår af vore fakturaer, og er typisk 14 dage fra fakturaudstedelse. Ved forsinket betaling beregnes rente i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Fakturabeløbet er betalbart, uanset hensyn til lokale skatter i klientens domicilland.

Alle klientmidler, der betros os, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonto. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelsen med Advokatsamfundets regler.

 

3. Fortrolighed og insiderregler
 

Vi er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt. Alle medarbejdere hos os er pålagt en udvidet tavshedspligt, og derudover har vi sikkerhedsprocedurer for håndtering af alt fortroligt materiale.
Alle medarbejdere hos os er undergivet særlige regler i overensstemmelse med gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.


4. Ansvar, ansvarsbegrænsning og forsikring
 

Vi er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.
Vi og vore medarbejdere er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v.
Vi og vore medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi og vore medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.
Vi er ansvarsforsikret i Tryg Forsikring.


5. Lovvalg og værneting
 

Vor rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.
Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.