SamAdvo - Samarbejdende Advokater
Brugernavn:
Adgangskode:

Erhversret

Samarbejdende Advokater har ekspertise, kapacitet og erfaring med rådgivning til erhvervsvirksomheder - store som små.
 
Samarbejdende Advokater yder endvidere med samme indsigt rådgivning til kommende erhvervsvirksomheder.
 
Rådgivningen sker typisk i samarbejde med virksomhedens revisor.
 
Følgende juridiske fagområder kan fremhæves:
 

 

Selskabsret:

Samarbejdende Advokater deltager som rådgivere på alle niveauer indenfor selskabsretten som f.eks.:

 

• Etablering og overvejelser vedrørende valg af selskabsform

• Stiftelse af selskab med stiftelsesoverenskomst, vedtægter m.v.

• Kapitaludvidelser og kapitalnedskrivninger

• Virksomhedsomdannelse

• Holdingselskaber

• Fusion

• Opløsninger/likvidationer
 
Samarbejdende Advokater udarbejder alle de selskabsretlige dokumenter, afholdelse af generalforsamlinger og
anmeldelse til offentlige myndigheder.


 

Ansættelsesret:

Samarbejdende Advokater rådgiver virksomheder i forbindelse med personaleansættelse, afskedigelse med videre. Der udarbejdes
f.eks. ansættelseskontrakter for funktionærer og direktører. Der rådgives i forbindelse med opsigelse, varsler og begrundelser.

 

Virksomhedsoverdragelse:

Samarbejdende Advokater rådgiver og deltager i forhandlinger vedrørende køb og salg af virksomheder og udarbejder samtlige
kontrakter i forbindelse hermed så som købekontrakter for løsøre, goodwill, rettigheder, skøder, lejekontrakter m.v..Entrepriseret:

Samarbejdende Advokater rådgiver i forbindelse med indgåelse af entrepriseaftaler, garantier, mangler, aflevering, og
forsinkelse og bistår med udarbejdelse af dokumenter indenfor området.


 

Fast Ejendom:

Samarbejdende Advokater bistår med rådgivning på alle niveauer i forbindelse med virksomheders køb og salg af
fast ejendom, herunder med deltagelse i forhandlinger, udarbejdelse af dokumenter vedrørende køb, salg eller leje.Insolvensret:

Samarbejdende Advokater varetager virksomheders interesser med henblik på inddrivelse af tilgodehavender
herunder i forbindelse med konkurs, betalingsstandsning eller almindelig betalingsudygtighed.
 

Samarbejdende Advokater har endvidere erfaring med bistand til virksomheder i økonomiske vanskeligheder.
Konfliktløsning:

Samarbejdende Advokater bistår klienter med konfliktløsning på alle niveauer. Advokaterne deltager i forhandlinger,
forligsmøder, og varetager klienternes interesser under retssagsbehandling ved domstolene eller voldgiftsretterne.