SamAdvo - Samarbejdende Advokater
Brugernavn:
Adgangskode:

Privatret

PAPIRLØSE SAMLIVSFORHOLD

Samboende ugifte.

Omtales normalt som papirløse samlivsforhold - og er der én ting, det ikke bør være, er det papirløst!

Da der ikke er nogen retsregler, der regulerer formueforholdene mellem ugifte samboende, er det
vigtigt, at du kontakter din advokat for at få rådgivning om blandt andet:
 

1. testamente
2. eventuel samejeoverenskomst
3. forsikringsdækning i tilfælde af dødsfald

 


 

SEPARATION - SKILSMISSE

I Danmark separeres/skilles årligt 13 - 14.000 ægtepar
Når man bliver separeret/skilt er der mange ting, der skal afklares.
 

• Hvordan skal Jeres ejendele/formuer deles
• Hvad med den fælles gæld
• Hvem skal blive boende i det tidligere fælles hjem
• Skal den ene eller den anden ægtefælle have forældremyndigheden over Jeres barn/børn - skla I have fælles forældremyndighed
• Hvad indebærer dette
• Skal den ene ægtefælle have underholdningsbidrag fra den anden

 
Disse og mange flere spørgsmål skal afklares i forbindelse med separation/skilsmisse, og her kan advokaten hjælpe med at få en
afklaring på nogle af de problemer, en separation/skilsmisse medfører. 

ERSTATNINGSRET

De danske regler om erstatning går - forenklet sagt - ud på at en skadevolder skal erstatte det tab, den skadelidte får ved den skadesgørende handling.

Det kan for eksempel være, at du er kommet til skade i et færdselsuheld.
 
I den situation vil du være berettiget til erstatning, efter erstatningsansvarsloven, der regulerer, hvilke tab, man kan få dækket. For eksempel:
 

• Tabt arbejdsfortjeneste i sygeperioden
• Godtgørelse for eventuelt mén
• Erstatning for tabt arbejdsevne
• Godtgørelse for svie og smerte

• Og i en vis udstrækning regulerer erstatningsansvarsloven også, hvorledes tabet skal gøres op eller hvilke standardtakster, man har krav på.

 
Hvis du er kommet til skade i for eksempel et færdselsuheld vil det være en god idé at kontakte din advokat for at sikre, at du får
den erstatning, du har krav på.
 
Netop i forbindelse med færdselsulykker er det et forsikringsselskab (skadevolderens forsikringsselskab), der skal udbetale
erstatningen, og det er ikke altid, at man er enige om erstatningens størrelse.
 

Her kan din advokat hjælpe dig med at få overblik over den erstatning, du har krav på.

I erstatningssager, der udspringer af færdselsulykker, skal forsikringsselskaberne
som hovedregel - ud over erstatningen - betale dine advokatomkostninger.

 


FAMILIERET - FORMUEORDNINGER

Famileretten omhander blandt andet reglerne om, hvilke retsvirkninger ægteskab og registreret partnerskab har - og hvilke regler, der gælder ved
separation og skilsmisse.
 

Kan den ene ægtefælle for eksempel forpligte den anden ægtefælle mens man er gift - det vil sige hæfter ægtefæller for hinandens gæld?

Hvad betyder formuefællesskab?
 
Hvornår vil det være en god idé at oprette særejepagt - og skal det være fuldstændigt særeje, skilsmissesæreje, kombinationssæreje,
brøkdelssæreje - eller noget helt andet?
 
Med nutidens ændrede familiemønster, bør de fleste, der overvejer at gifte sig eller som har giftet sig, overveje, hvad der vil ske, hvis man
senere bliver separeret/skilt eller når den ene afgår ved døden. Vi vil derfor anbefale, at du drøfter dette med din advokat, der efter en nøje
orientering om Jeres forhold - både familiemæssigt og økonomisk - kan rådgive Jer om den bedste løsning.
 

Det vil ofte medføre, at I undgår nogle situationer senere hen, som I aldrig havde hverken ønsket eller forestillet Jer. 

ARVERET - TESTAMENTER

Den arvelov vi har i Danmark, er i det væsentligste fra 1964 og er baseret på et familiemønster med far, mor og nogle fællesbørn.
 
Arveloven regulerer, hvem der arver hvor meget efter dig, men indeholder også bestemmelser om, hvor meget du selv kan bestemme.
 

Og det sidste er vigtigt i dag, hvor vores familiemønster har ændret sig radikalt fra familiemønsteret, da arveloven blev lavet.

Mange mennesker har i dag behov for at oprette testamente, idet de ellers vil opnå nogle retsvirkninger, som er helt utilsigtede
og som slet ikke stemmner overens med deres ønsker.
 
Det kan for eksempel være, at:
 

• Du ikke har børn
• Du har børn med flere forskellige
• Din samlever eller ægtefælle har børn, du gerne vil tilgodese
• Du synes, at din samlever skal arve noget
• Du synes, at din ægtefælle skal arve mere end arveloven har fastlagt
• Du gerne vil gøre arven til særeje for dine arvinger

 
Der kan også være mange andre gode grunde til, at du bør oprette et testamente, og en drøftelse herom med din advokat vil kunne
forhindre, at det er 'de forkerte', der arver dig. 

GÆLDSSANERING

Der er skifteretten, der behandler gældssaneringssager.
 
Sagen startes, når den, der søger om gældssanering, indleverer et udfyldt ansøgningsskema til skifteretten.
 
Skemaet fås på dommerkontoret.
 
Skifteretten indkalder herefter ansøgeren til et møde, hvor ansøgningen gennemgås, og hvis skifteretten mener, at der er mulighed for, at der vil
kunne afsiges en gældssaneringskendelse, træffer skifteretten på mødet beslutning om at indlede gældssaneringssag.
 
Samtidig udpeger skifteretten normalt en advokat til at udføre den praktiske sagekspedition. Når skifteretten har besluttet, at indlede
gældssaneringssag, betaler det offentlige de omkostninger, der påløber frem til sagens afslutning.
 
Betingelserne for at få gældssanering kort fortalt:
 
• At ansøgeren ikke er i stand til og ingen udsigt har til at kunne betale sine gældsforpligtelser
• At ansøgerens forhold og omstændigheder som gældens alder, gældens pådragelse og hidtidige afvikling, ansøgerens alder og interesse i gældssaneringen taler derfor.
 
En gældssaneringskendelse kan på grundlag af det månedsbudget, der skal laves for ansøgeren, enten gå ud på bortfald af gælden eller
nedsættelse af gælden til et beløb, som ansøgeren må anses for at kunne betale, enten på én gang eller afdragsvist.